Обявява процедура за избор на изпълнител

„Пласт-60” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рециклиращо оборудване, в т.ч.: линия за изпиране – 1 бр. и рециклиращ екструдер – 1 бр.“ в две обособени позиции:

  • „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на линия за изпиране – 1 бр.“
  • „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рециклиращ екструдер – 1 бр.“

Срокът за подаване на документи по процедурата е 24:00ч. на 20.10.2016 г., като желаещите могат да подадат оферти чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020г. (ИСУН 2020).

Процедурата ще се проведе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0424-C01 „Подобряване пазарните позиции на „Пласт – 60” ЕООД чрез внедряване на ново оборудване“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 1 193 000 лева, от които 749 919.80 лева безвъзмездно финансиране, като срокът за изпълнението му е 12 месеца.

Договор проект

Приложение 3.2

Приложение 3.3

Приложение 3.4

Приложение 3.7

Техническа спецификация ОП1

Техническа спецификация ОП2