„Пласт-60” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

„Пласт-60” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергоефективно производствено оборудване (екструдер – 1 бр. и автомат за конфекциониране – 1 бр.)“ в две обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен екструдер – 1 бр.
  • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен автомат за конфекциониране – 1 бр.

„Пласт-60” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 20.03.2018 г. – до края на календарния ден, като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020.

Процедурата ще се проведе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0448-C01 „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в „Пласт – 60“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.