„Пласт-60“ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0448 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

„Пласт-60“ ЕООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0448 „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в „Пласт – 60″ ЕООД“. Средставата за изпълнението на проекта се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата му стойност е 1 024 800.00 лева, от които 613 972.00 лева европейско финансиране и 108 348.00 лева – национално съфинансиране.

Главната цел на настоящия проект е да се насърчи прилагането на мерки за повишаване енергийната ефективност в „Пласт – 60“ ЕООД, като по този начин се постигне по-устойчив растеж на предприятието и по-висока конкурентоспособност както на вътрешния, така и на външните пазари.

По-конкретно, изпълнението на заложените в проекта дейности ще доведе до постигането на следните специфични цели:

– Намаляване на производствените разходи в „Пласт – 60“ ЕООД чрез реализиране на оптимални нива на енергийни спестявания в съответствие с предписанията на извършено в предприятието енергийно обследване, а именно: постигане на енергийни спестявания от 906 019 kWh на година.

– Повишаване на произведената продукция и разширяване на капацитета на предприятието при едновременното намаление на разходите за единица произведена продукция.

– Развитие на по-екологосъобразни производствени процеси в предприятието и ограничаване замърсяването на околната среда, чрез намаление на вредните емисии и по-широка употреба на рециклирани суровини.

Предвидените проектни дейности, включващи закупуване на нови енергоефективни екструдер и автомат за конфекциониране, както и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта ISO 50001, са пряко свързани и ще допринесат за реализацията на така заложените цели. Предстоящото технологично обновление в предприятието ще направи производството по-ефективно и по-екологосъобразно, като същевременнно ще засили конкурентоспособността на „Пласт-60“ ЕООД чрез постигане на по-ниски производствени разходи.