„Подобряване пазарните позиции на „Пласт-60” ЕООД чрез внедряване на ново оборудване”

„Пласт-60” ЕООД успешно приключи цялостното изпълнение на проект BG16RFOP002-2.001-0424 „Подобряване пазарните позиции на „Пласт-60” ЕООД чрез внедряване на ново оборудване”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

В рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ и след проведена процедура за избор на изпълнители с публична покана в предприятието бяха доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация една линия за изпиране и един рециклиращ екструдер. Средставата за изпълнението на проекта се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата стойност на договора за БФП е 1 192 899,84 лева, от които 749 856,83 лева безвъзмездно финансиране.

Очакваните дългосрочни ползи за „Пласт-60” ЕООД от изпълнението на проекта е увеличаване на производствения капацитет на предприятието и създаване на условия за устойчивото му развитие в експортен план, което да доведе и до разширяване на конкурентните му позиции на пазара на продукти от пластмаса.